biblia online cornilescu

Biblia Online in limba Romana

Traducerea Dumitru Cornilescu


Selectioneaza un capitol:
1 A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.
2 Ei au avut în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada,
3 Haţar-Şual, Bala, Aţem,
4 Eltolad, Betul, Horma,
5 Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,
6 Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor;
7 Ain, Rimon, Eter şi Aşan, patru cetăţi şi satele lor;
8 şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.
9 Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda; căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, şi de aceea fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor.
10 A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon, după familiile lor.
11 Hotarul moştenirii lor se întindea până la Sarid. La apus se suia spre Mareala şi atingea Dabeşet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului.
12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat şi suia la Iafia.
13 De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon şi se întorcea până la Nea.
14 Se întorcea apoi înspre miazănoapte spre Hanaton şi ieşea la valea Iiftah-El.
15 Cuprindea: Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi şi satele lor.
16 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
17 A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.
18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,
19 Hafaraim, Şion, Anaharat,
20 Rabit, Chişion, Abeţ,
21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;
22 atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş şi ieşea la Iordan; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
23 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
24 A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor.
25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf,
26 Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat;
27 apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El, la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel, şi se întindea spre Cabul, la stânga,
28 şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul cel mare.
29 Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului şi spre Hosa şi ieşea la mare prin ţinutul Aczib.
30 Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor.
31 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
32 A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor.
33 Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum, şi ieşea la Iordan.
34 Se întorcea spre apus la Aznot-Tabor, şi de acolo mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon, înspre miazăzi, de Aşer, înspre apus, şi de Iuda; înspre răsărit era Iordanul.
35 Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret,
36 Adama, Rama, Haţor,
37 Chedeş, Edrei, En-Haţor,
38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş; nouăsprezece cetăţi şi satele lor.
39 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
40 A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.
41 Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,
42 Şaalabin, Aialon, Iitla,
43 Elon, Timnata, Ecron,
44 Elteche, Ghibeton, Baalat,
45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
46 Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo.
47 Ţinutul fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan, după numele tatălui lor, Dan.
48 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
49 După ce au isprăvit de împărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor.
50 După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, pe muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou şi şi-a aşezat locuinţa acolo.
51 Acestea sunt moştenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo, la uşa Cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.
Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook