biblia online cornilescu

Plan de citire a biblie intr-un an

Pasajul zilei pentru 18 iunie 2018

Psalmi 71

1 În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată!
2 Scapă-mă în dreptatea Ta şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi.
3 Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea.
4 Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor!
5 Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.
6 Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare.
7 Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare.
8 Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!
9 Nu mă lepăda la vremea bătrâneţii; când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10 Căci vrăjmaşii mei vorbesc de mine, şi cei ce-mi pândesc viaţa se sfătuiesc între ei,
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu; urmăriţi-l, puneţi mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12 Dumnezeule, nu Te depărta de mine! Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să rămână de ruşine şi nimiciţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să fie acoperiţi de ruşine şi de ocară cei ce-mi caută pierzarea!
14 Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.
15 Gura mea va vesti zi de zi dreptatea şi mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile.
16 Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni dreptatea Ta şi numai pe a Ta.
17 Dumnezeule, Tu m-ai învăţat din tinereţe, şi până acum eu vestesc minunile Tale.
18 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer; Tu ai săvârşit lucruri mari: Dumnezeule, cine este ca Tine?
20 Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.
21 Înalţă-mi mărimea mea, întoarce-Te şi mângâie-mă din nou!
22 Şi Te voi lăuda în sunet de lăută, Îţi voi cânta credincioşia, Dumnezeule, Te voi lăuda cu harpa, Sfântul lui Israel!
23 Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24 şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de ruşine.

Psalmi 72

1 Un psalm al lui Solomon. Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
2 Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
3 Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
4 El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.
5 Aşa că se vor teme de Tine, cât va fi soarele şi cât se va arăta luna, din neam în neam;
6 va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia.
7 În zilele lui va înflori cel neprihănit şi va fi belşug de pace până nu va mai fi lună.
8 El va stăpâni de la o mare la alta, şi de la Râu până la marginile pământului.
9 Locuitorii pustiului îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărâna.
10 Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
11 Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.
13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit şi va scăpa viaţa săracilor;
14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sângele lor va fi scump înaintea lui.
15 Ei vor trăi şi-i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el şi-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16 Va fi belşug de grâne în ţară, până în vârful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pământului.
17 Numele lui va dăinui pe vecie: cât soarele îi va ţine numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.
18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!
19 Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!
20 Sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.

Psalmi 73

1 Un psalm al lui Asaf. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.
2 Totuşi, era să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii!
3 Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam fericirea celor răi.
4 Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
5 N-au parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
6 De aceea mândria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care-i înveleşte.
7 Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decât le-ar dori inima.
8 Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
9 îşi înalţă gura până la ceruri, şi limba le cutreieră pământul.
10 De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin
11 şi zice: „Ce ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
12 Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
13 Degeaba, dar, mi-am curăţat eu inima şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie:
14 căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
15 Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
18 Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
19 Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
20 Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
21 Când mi se amăra inima şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
22 eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
23 Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
24 mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
25 Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
27 Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

Psalmi 74

1 O cântare a lui Asaf. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce Te mânii pe turma păşunii Tale?
2 Adu-Ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminţie a moştenirii Tale! Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, unde Îţi aveai locuinţa;
3 îndreaptă-Ţi paşii spre aceste locuri pustiite fără curmare! Vrăjmaşul a pustiit totul în Locaşul Tău cel Sfânt.
4 Potrivnicii Tăi au mugit în mijlocul Templului Tău; şi-au pus semnele lor drept semne.
5 Parcă erau nişte oameni care ridică toporul într-o pădure deasă:
6 în curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi şi ciocane.
7 Au pus foc Sfântului Tău Locaş; au dărâmat şi au pângărit locuinţa Numelui Tău.
8 Ei ziceau în inima lor: „Să-i prăpădim pe toţi!” Au ars toate locurile sfinte din ţară.
9 Semnele noastre nu le mai vedem; nu mai este niciun proroc şi nu mai este nimeni printre noi care să ştie până când…
10 Până când, Dumnezeule, va batjocori asupritorul şi va nesocoti vrăjmaşul fără curmare Numele Tău?
11 Pentru ce Îţi tragi înapoi mâna şi dreapta Ta? Scoate-o din sân şi nimiceşte-i!
12 Totuşi, Dumnezeu este Împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.
13 Tu ai despărţit marea cu puterea Ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape;
14 ai zdrobit capul leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustiu.
15 Ai făcut să ţâşnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri care nu seacă.
16 A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi soarele.
17 Tu ai statornicit toate hotarele pământului, Tu ai rânduit vara şi iarna.
18 Adu-Ţi aminte, Doamne, că vrăjmaşul Te batjocoreşte, şi un popor nechibzuit huleşte Numele Tău!
19 Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei Tale şi nu uita pe vecie viaţa nenorociţilor Tăi!
20 Ai în vedere legământul! Căci locurile dosnice din ţară sunt pline de bârloguri de tâlhari.
21 Să nu se întoarcă ruşinat cel apăsat, ci nenorocitul şi săracul să laude Numele Tău!
22 Scoală-Te, Dumnezeule, apără-Ţi pricina! Adu-Ţi aminte de ocările pe care Ţi le aruncă în fiecare zi cel fără minte!
23 Nu uita strigătele potrivnicilor Tăi, zarva care creşte necurmat a celor ce se ridică împotriva Ta!

Psalmi 75

1 Către mai marele cântăreţilor. „Nu nimici.” Un psalm al lui Asaf. O cântare. Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm; noi, care chemăm Numele Tău, vestim minunile Tale!
2 „Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul, „voi judeca fără părtinire.
3 Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui: căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)
4 Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!”, şi celor răi: „Nu ridicaţi capul sus!”
5 Nu vă ridicaţi capul aşa de sus, nu vorbiţi cu atâta trufie!
6 Căci nici de la Răsărit, nici de la Apus, nici din pustiu nu vine înălţarea.
7 Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe altul.
8 În mâna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură. Când îl varsă, toţi cei răi de pe pământ sug, îl sorb şi-l beau până în fund!
9 Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri; voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10 Şi voi doborî toate puterile celor răi: puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.

Cauta in biblie
Versetul Zilei
Facebook